CBD olej na demenciu

CBD olej na demenciu

Demencia je pojem označujúci zmeny v mozgu, ktoré môžu spôsobiť závažnú stratu pamäti a celkové zhoršenie duševných funkcií.

 Demencia sa bežne objavuje u ľudí starších ako 65 rokov, často vo svojej najčastejšej forme, Alzheimerovej chorobe, ale môže postihnúť aj mladších ľudí. 

Na to, aby človek dostal diagnózu demencie, musí mať aspoň dva typy porúch, ktoré vážne ovplyvňujú jeho každodenný život. Príznaky sa môžu líšiť a zahŕňajú napr: 

-zmeny krátkodobej pamäte

- ťažkosti s oznamovaním myšlienok

-apatia alebo zmeny nálady 

CBD olej a príznaky demencie

 Doteraz neboli vykonané rozsiahle klinické štúdie medzi ľuďmi, ktoré by skúmali, či CBD môže pomôcť pri demencii. 

Existujú však štúdie a recenzie, ktoré naznačujú, že CBD môže pomôcť liečiť niektoré príznaky spojené s demenciou, ako napr.

-úzkosť

-depresia

-agitovanosť

-problémy so spánkom

-poruchy motorických funkcií 

Podporuje výskum užívania CBD oleja pri demencii? 

Podľa prehľadu z roku 2010 neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že CBD môže liečiť, predchádzať alebo zvrátiť príznaky demencie. Napriek tomu boli prvé výsledky sľubné, čo viedlo vedcov k výzve na vykonanie ďalších klinických štúdií na ľuďoch, aby lepšie porozumeli potenciálu CBD pri symptómoch demencie. 

V prehľade z roku 2010 bolo uvedené, že v malých štúdiách na ľuďoch CBD pomáha zlepšovať problémy so správaním spojené s demenciou a ďalšími degeneratívnymi neurologickými stavmi. Naznačila, že CBD má potenciál ako alternatíva k iným liekom u niektorých foriem demencie. 

Okrem toho v štúdii z roku 2016 zistili, že kanabinoidy, ako je CBD, môžu pomôcť odstrániť demenciu z mozgových buniek. Kanabinoidy obsiahnuté v konope reagujú s endokanabinoidným systémom, ktorý je spájaný s demenciou. 

Vedci však túto myšlienku využívajú na lepšie pochopenie vzťahu medzi CBD ako liečbou a demenciou a je toho ešte veľa, čo treba odhaliť a pochopiť. To znamená, že zatiaľ neboli urobené žiadne konkrétne závery spájajúce CBD ako spôsob prevencie alebo pomôcť zastaviť progresiu demencie.

Môže CBD pomôcť pri psychických a fyzických následkoch demencie? 

Hoci CBD nepomáha spomaliť účinky demencie, niektorí ľudia ho napriek tomu môžu chcieť užívať, aby zmiernili fyzické a duševné príznaky. 

Prehľad z roku 2019 upozornil na bežné duševné a behaviorálne príznaky demencie, ako sú napr. 

-depresia

-úzkosť

-agitovanosť

U ľudí sa tiež objavujú fyzické príznaky, ako napr.

-problémy s plnením každodenných úloh

-strata pamäte

-celková zmätenosť, najmä s postupujúcim ochorením. 

To sa môže prejaviť zvýšenou apatiou a zábudlivosťou a znížením pohyblivosti, čo sťažuje každodenný život. Prehľad tiež ponúkol dôkazy o tom, že CBD môže byť účinný pri pomoci s príznakmi, ako je agitovanosť a poruchy motorických funkcií spôsobené demenciou, ale nebolo zistené, že by CBD olej pomáhal pri strate pamäti alebo iných kognitívnych ťažkostiach. 

Bolo zistené, že CBD pomáha pri duševných poruchách, ako je úzkosť a depresia.

Pred prvým použitím na príznaky demencie je určite žiaduce sa poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom a zvážiť možné nežiaduce účinky ktoré CBD oleja môžu spôsobiť.